به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد


خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای


خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر


ز نام و نشان و گمان برترست

نگارندهٔ بر شده پیکرست


به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را


نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه


سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد


خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی


ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست


خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی


بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان


به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی‌کار یکسو شوی


پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه


توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود


از این پرده برتر سخن‌گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست


یادداشت من:

مطالعه ی حاشیه هایی که در سایت گنجور بر این آغاز نوشته اند  بسیار جالب است:

مراجعه کنید به این آدرس:

http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/aghaz/sh1/


در ضمن من چند روز برای مطالعه ی این آغاز وقت میگذارم و بنا ندارم به این زودی وارد بخش بعدی شوم.

یادداشت های خودم را در این چند روز براین آغاز می گذارم