سال ها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوز

در درونم زنده است و زندگانی می کنداستاد شهریار

منبع: http://bangechavosh.blog.ir/