یکی از بزرگان گفت پارسایی را: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفته اند؟

گفت:

بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم.

هر که را، جامه پارسا، بینی

پارسا دان و نیک مرد انگار


ور ندانی که در نهانش چیست

محتسب را درون خانه چه کار؟


جامه پارسا: پارسا جامه، در جامه ی پرهیزگاری

هرکس را در کسوت زاهدان دیدی، پرهیزگار و نکوکار بشمار، هرچند از باطن وی آگاه نباشی چه پاسبان شرع را به درون خانه ی کسان کار نیست و هرگز به جستجوی فسق پنهان نمی پردازد.

یاد داشت من:

فکرتان را مشغول دیگران نکنید. همیشه بنا را بر نیکی بگذارید.