این هفته را بگذاریم به فکر کردن پیرامون این درس از برنامه ی ارزشمند "گنج حضور"


به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.parvizshahbazi.com/ganj_videos/musicvideo.php?vid=54deed035&quality=low


یادداشت های خودم رو پیرامون این پست در چند روز آینده اینجا میگذرام.