به تو که فکر می کنم

می بینم هرگز نمی شود که رفته باشی!