هر ذلیلی که حق عزیز کند

گر عزیزیش ننگری منگر


(ص 638 دیوان خاقانی تصحیح عبدالرسولی)


واقعا چند نفر از ما طاقت داریم عزیز شدن کسی رو ببینیم که قبلا این جایگاه رو نداشت؟!

باید طاقت این امر در هر کدام از ما باشه

خداوند به بنده هایش به خاطر تلاش های آن ها و حکمت خودش مرتبه و مقام عطا می کنه. باید بتوانیم احترام بگذاریم.